Konferencja Forum Młodej Polonii – Polonia Austria Drukuj
5Z inicjatywy Prezesa Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii - Forum Polonii Teresy Kopeć, przy współpracy Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie, w dniach 26-27 czerwca br. w Wiedniu, odbyła się konferencja Forum Młodej – Polonia Austria „Jesteśmy przyszłością”.

W konferencji udział wzięła  elita młodej austriackiej Polonii: doktoranci, prawnicy, absolwenci wyższych uczelni, studenci, ludzie biznesu i sztuki. Konferencja okazała się wielkim sukcesem organizatorów.
 
9
 
Liczna frekwencja, aktywność uczestników w panelach dyskusyjnych przedłużyła czas trwania konferencji do późnych godzin wieczornych. Muzycznym akcentem konferencji był występ wschodzącej gwiazdy polskiego pochodzenia Victorii Benesch.
 
fot 9
 
Organizatorzy planują w przyszłym roku poszerzyć grono uczestników tego Forum o kraje Europy.
 
5

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Ambasador RP w Austrii Artur Lorkowski, Poseł na Sejm RP oraz Wice- przewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Joanna Fabisiak, Skarbnik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Tomasz Różniak, II wice konsul Ambasady RP w Wiedniu Marzena Kusik, Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu Prof. Bogusław Dybaś, dr Liliana Madelski z Uniwersytetu Wiedeńskiego Wydział Slawistyki, dr. Przemysław Chojnowski z Uniwersytetu Wiedeńskiego Wydział Slawistyki, Prof. Radosław Zenderowski z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej - Wydział Zamiejscowy  w Wiedniu, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Wiedniu GWSH dr Teresa Rduch Michalik, dr Rafał Lange z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Prezesi Honorowi Forum Polonii Mieczysław hr. Ledóchowski i Andrzej Lech.

8

Idea organizacji konferencji Forum Młodej Polonii – Polonia Austria zrodziła się z obserwacji postępującej aktywności społecznej młodego pokolenia Polaków w Austrii.
Celem ogólnymspotkania było  pogłębienie aktywizacji środowisk młodej austriackiej Polonii.

10

W czasie trwania Forum  dążono do ustalenia wspólnych zainteresowań, którew przyszłości można przełożyć na realizację wzajemnych projektów służących promocjiaustriackiej Polonii i Polski.

12

Spotkanie Forum Młodej Polonii, dało okazję do pogłębiania integracji środowisk młodej austriackiej Polonii, nawiązania wzajemnych kontaktów, przybliżenia uczestnikom historii Polaków i Polonii w Austrii, zainteresowania działalnością Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”.


fot2

Konferencja stworzyła  młodym uczestnikom okazję do poznania funkcjonujących już stowarzyszeń polonijnych, reprezentowanych przez starszą generację austriackiej Polonii.
 
a1
 
 Konferencja z udziałem przedstawicieli młodej austriackiej Polonii  odbyła się w formie paneli dyskusyjnych o tematyce.
 
fot3

1. Co znaczy dla mnie tożsamość narodowa i jak o nią dbamy:
Jak identyfikujemy się z polskością, która obrazuje siłę naszej tożsamości narodowej na grunciekulturowym, ekonomicznym, społecznym i politycznym. Punktem ciężkości byłaświadomośćnauki j. polskiego, kultywowanie poprzez kulturę dziedzictwa narodowego Polski, pielęgnowanie polskiej historii i tradycji narodowych jako misji młodej Polonii w Austri.

fot6

2. Dlaczego jest ważna obecność Polaków w austriackich instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych:
Polacy w Austrii wyróżniają się wysokim wskaźnikiem wykształcenia, postrzegani są jako narodowośćnajlepiej zintegrowana ze społeczeństwem austriackim. To daje możliwość większejaktywności ubiegania się o pozycje polityczne i funkcje społeczne w różnych dziedzinachpracy rządowej i poza rządowej, stwarzając warunki działania dla dobra Polonii i Polaków w Austrii.

fot 5

3. W jaki sposób widzimy swoje miejsce w społecznej pracy polonijnej na rzecz promocji austriackiej Polonii i Polski.
W pierwszym dniu konferencji uczestnicy wysłuchali prezentacji referatów : prof. Bogusława Dybasia „Historia Polonii i Polaków w Austrii”, Posłanki  na Sejm RP Joanny Fabisiak „Moje miejsce na ziemi – Polak między określeniem tożsamości narodowej a synkretyzmem kultur” dr. Liliany Madelski „ Między kulturami: skrzydła czy korzenie”. W drugim dniu konferencji wprowadzeniem do paneli dyskusyjnych było wystąpienie dr. Rafała Lange z referatem „ Nowa emigracja i migracje powrotne Polaków” .
 
fot 10
 

W poszczególnych panelach dyskusyjnych zwrócono uwagę na potrzeby:

 kształtowania prawdziwego wizerunku Polski i Polaków na emigracji, promowania polskiego, dziedzictwa kulturowego, integrację środowisk polonijnych i budowania zaufania społecznego. W jedności siła!, rolę Kościoła Katolickiego w integracji środowiska polonijnego, kształtowania tożsamości narodowej w domu, aktywności społeczno-politycznej Polaków pozwalającej na bycie partnerem dla instytucji państwowych i społecznych w Austrii i Polsce, zachęcania do działalności społecznej i przedsiębiorczej Polaków w różnych wymiarach (lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym), oddolnych inicjatyw integrujących Polaków ze społeczeństwem w Austrii, lobbingu na rzecz Polonii, promowania i wspierania poprzez zaangażowanie środowisk polonijnych, kreowania pozytywnego wizerunku Polski - dobre bo polskie!, stosowania niekonwencjonalnych sposobów promocji polskiej kultury przez sztukę, sport, biznes oraz Internet.

fot 7

Odnośnie samej konferencji i jej przyszłości wraz z uczestnikami konferencji ustalono: regularne spotkanie przynajmniej raz w roku,  utrzymanie kontaktu z Polską (polskie przedstawicielstwo w Austrii; ministerstwa np. MSZ, MPSiP, MKiDN, MNiSW; polskie organizacje; uczelnie, szkoły, PAN celem współpracy oświatowo-naukowej),  nawiązanie kontaktu z  organizacjami polonijnymi z innych państw celem wymiany doświadczeń,  modernizację formy przez:organizowanie warsztatów i przygotowanie projektów do realizacji (minimum jeden projekt ma być zrealizowany), o utworzenie panelu podczas, którego promowane będą projekty zrealizowane przez środowiska polonijne celem autopromocji,  zmianę hasła na: Jesteśmy przyszłością! (bez cudzysłowu i z wykrzyknikiem, dotychczasowa wersja hasła: „Jesteśmy przyszłością”).
Organizatorzy planują w przyszłym roku poszerzyć grono uczestników o kraje Europy.
 
fot8
 
 
 
 
 
 
© 2014 FORUMPOLONII.AT