Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii 21.04-22.04.2012 Drukuj

W dn.21 04 2012 o godz.10.15 w Sali Króla Jana III.Sobieskiego w Domu Polskim-Stacji Naukowej PAN w Wiedniu,1030 Wien,Boerhaavegasse25 rozpoczęły się obrady Walego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego Forum Polonii.

 

Na Zjazd przybyli przedstawiciele 13 organizacji oraz 1 osoba fizyczna (zgodnie z nowym prawem statutowym)

Wydano36 mandatów(zał.nr.1)

 

Po przywitaniu przybyłych gości oraz delegatów, prezes A.Lech odczytał porządek obrad Zjazdu.

Porządek przyjęto jednogłośnie po wykreśleniu przerw obiadowych.   (zał.nr.2)

 

Na wstępie obrad odbyły się wybory:

Przewodniczący Zjazdu  -   Mirosław Wałęga

Protokolant                      -   Agnieszka Heckhausen

Komisja skrutacyjna :  Józef Buczak

Halina Graser

Grażyna Garbolewski

Komisja wnioskowa .   Aleksander Zimierski

Mariusz Michalski

Benjamin Paliwoda

Po wyborach głos zabrali goście przybyli na Walny Zjazd.

 

Pierwszy powitał zebranych kier.Wydz.Konsularnego RP.w Wiedniu T. Oliwinski informując jednocześnie o kolejnych krokach podejmowanych w celu uznania Polaków jako mniejszości narodowej. Podkreślił potrzebę wspólnego starania zjednoczonej Polonii w tej sprawie.

Kolejny gość, prezydent EUWP T. Pilat zwrócił uwagę na potrzebę ponownego opracowania niektórych punktów statutu. Wyraził ogromne zadowolenie z kontynuacji Dni  Polskich ,które są ewenementem w skali Polonii na całym świecie.

Obecny na Walnym Zjeździe Rektor Polskiej Misji katolickiej Ks.Kasperek podziękował za zaproszenie oraz złożył życzenia owocnych obrad.

Sekretarz B.Kling  odczytała list Platformy Dialogu z prośbą o zgodę na udział w obradach Forum Polonii w roli obserwatorów. (zał.nr.3)

 

Przebieg głosowania za przyjęciem petycji:

10 głosów za przyjęciem

20 przeciw przyjęciu

6 wstrzymało się

 

Zgodnie z programem obrad prezes A.Lech przystąpił do odczytania sprawozdania za okres:

7.11.2009 -20.04.2012 (zał.nr.4)

Skarbnik T. Kopeć przedstawiła bilans finansowy za okres 16 02 2011 – 18 04 2012.(zał.nr.5)

 

Następnie Komisja Rewizyjna w składzie Agata Mrozek -Duda i Krzysztof Sierański jednomyślnie  stwierdziła ,że wydatkowanie środków było zgodne ze statutem i  pogratulowała skarbnikowi za przejrzyste prowadzenie ksiąg finansowych ,całemu zaś zarządowi za realizację zadań statutowych.(zał.nr.5)

 

Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Glosowanie o udzielenie absolutorium  : za 35, przeciw 0,wstrzymała się 1 osoba.

W dalszej części spotkania nastąpiła prezentacja nowych stowarzyszeń,które przystąpiły jako ostatnie do Forum : Vademecum, Polster, Passion Artists.

Wybory nowych władz Forum Polonii :

Wybory prezesa oraz członków zarządu były tajne.

 

Do funkcji prezesa zgłoszono następujących kandydatów :

Teresa Kopeć

Maria Buczak

Elżbieta Akwa-Asare

Kandydaci na prezesów przedstawili swoje programy.

 

Wyniki głosowania:  Teresa Kopeć             26 głosów

Maria Buczak              9 głosów

Elżbieta Akwa-Asare   1 głos

Większością głosów prezesem Forum Polonii została wybrana Teresa Kopeć

 

Wybory do zarządu Forum Polonii :

Zgłoszone kandydatury :

Mirosław Wałęga

Agnieszka Heckhausen-Fanselow

Elżbieta Akwa-Asare

Mariusz Michalski

Beata Paluch

Jerzy Konarzewski

Agnieszka Malek

Sabina Zapiór-Lusawa

Benjamin Paliwoda

 

Wyniki wyborów do zarządu:

Benjamin Paliwoda                         33      głosy

Beata Paluch                                    31

Mirosław Wałęga                             30

Mariusz Michalski                            30

Jerzy Konarzewski                           29

Sabina Zapiór-Lusawa                      29

Agnieszka Malek                              28

Agnieszka Heckhausen                     20

Elżbieta Akwa-Asare                         19

 

Kandydaci trzyosobowej komisji rewizyjnej:

Diana Resetar

Małgorzata Nowak

Agata Mrozek-Duda

Sławomir Lusawa

 

Wyniki wyborów do komisji rewizyjnej :

Diana Reseta                                      34     glosy

Małgorzata Nowak                             33

Agata Mrozek-Duda                           25

Sławomir Lusawa                               15

 

Kandydaci trzyosobowego sądu koleżeńskiego:

Aleksander Zimierski

Irena Magierski

Wojciech Sobolak

Magdalena Ogorzałek

 

Wyniki wyborów sądu koleżeńskiego :

Aleksander Zimierski                       31        glosy

Irena Magierski                                 29

Wojciech Sobolak                             25

Magdalena Ogorzałek                       23

 

Prezydent EUWP T. Pilat zaproponował ustanowienie w przyszłości regulaminu wyborczego.

Ze względu na odbywający się w godzinach wieczornych koncert ,który organizują trzy organizacje

będące na Walnym Zjeździe ośmiu delegatów opuściło salę obrad.

 

Wolne wnioski :

Lech Miloszewski przypomniał o tradycji zlotów Polonii w Austrii.

Poruszono sprawę potrzeby uzgodnienia wysokości składek członkowskich.

Wysunięty został wniosek o przyznanie tytułu honorowego prezesa dla A.Lecha.

 

Wyniki glosowania o przesunięcie na następne Walne Zgromadzenie głosowania o przyznanie tytułu honorowego prezesa A.Lechowi : za :                     17 głosów

przeciw               7

wstrzymało się    4

Głos zabrali B.Kling oraz A.Lech życząc wybranemu prezesowi i zarządowi powodzenia w dalszej pracy.

 

Nowo wybrana prezes Teresa Kopeć podziękowała zebranym za przybycie oraz zaprosiła do uczestnictwa w drugim dniu Walnego Zjazdu w dn.22.04.2012.

 

 

22.04.2012

W drugim dniu obrad o godz.10.30 odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi oraz organizacjami niezrzeszonymi.

Spotkaniu przewodniczyła nowo wybrana Prezes Forum Polonii T. Kopeć. Po przywitaniu delegatów Walnego Zjazdu oraz gości Prezes poinformowała o składzie nowo ukonstytuowanego się zarządu.

Następnie głos zabrali goście:

Kierownik Wydziału Konsularnego Minister T. Oliwiński,

Dyrektor Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu Prof. Bogusław Dybaś, Dyrektor Polskiej Szkoły Hanna Kaczmarczyk oraz przewodnicząca Rady Rodziców przy polskiej szkole Monika  Mansoory. Goście pogratulowali Walnemu Zjazdowi wyboru nowego prezydium.Podkreślili  istotę współpracy z Forum Polonii oraz jej kontynuację.Podkreślono również bardzo dobrą współpracę z byłym prezesem A.Lechem. Przewodnicząca Rady Rodziców poinformowała o zbliżającym się Dniu Dziecka i przygotowywanej z tej okazji imprezie przez Polską Szkołę.

A.Lech otrzymał wiele ciepłych słów uznania od naszych gości.

W następnej części spotkania były prezes F.P. przedstawił reportaż filmowy z 20 Dni Polskich. Materiał zawierał przegląd imprez ujętych w kalendarzu Dni kultury Polskiej w Austrii w ujęciu chronologicznym.

Przybyłe na nasze obrady polonijne media : Jupiter oraz Polonika wyraziły zadowolenie z wyboru nowych władz oraz wolę współpracy.

Na zakończenie prezes podziękowała zebranym za przybycie.

<div_prefs id="div_prefs">
<div_prefs id="div_prefs">
 
© 2014 FORUMPOLONII.AT