Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu WPOwA Forum Polonii z dn. 21.10.2012 Drukuj

W dniu 21.10.2012 r. w Sali Króla Jana III Sobieskiego w Domu Polskim – Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, 1030 Wien, Boerhaavegasse 25/5 odbyły się obrady Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu” Forum Polonii.”

 

Na Zjazd przybyli przedstawiciele 13 organizacji oraz 1 osoba fizyczna. Wydano 29 mandatów (zał. nr.1).

 

Gościem Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu był członek Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Poseł Artur Górski.

 

Po przywitaniu gości , delegatów ,powitaniu nowej organizacji „Klub Ostoja„, którą w nasze szeregi przyjęła Rada Prezesów (07.10.12) Prezes FP Teresa Kopeć odczytała porządek obrad Zjazdu.

 

Porządek obrad (zał. nr.3) przyjęto zdecydowaną większością głosów. Przystąpiono do wyboru protokolanta. Protokolantem została Teresa Kopeć.

 

Prezes odczytała sprawozdanie z działalności prac Zarządu FP za okres od 21.04.12 – 21.10 12 – sprawozdanie zostało przyjęte (zał. nr.3).

 

Zgodnie z programem przystąpiono do wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.
Maria Buczak – Stowarzyszenie Takt zgłosiła kandydaturę A. Lecha,
Mirosław Wałęga – Stowarzyszenie iPolen zgłosił kandydaturę Andrew Benigera.
W wyniku głosowania większością głosów przewodniczącym obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu został Andrzej Lech.

 

Do Komisji Wnioskowej wybrano:

 • A.Beniger

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano :

 • Katarzyna Kubiak Jansche
 • Slawa Lisowska
 • Aleksander Zimierski

Odczytano nadesłane wnioski do Walnego Zjazdu :

 • Wniosek E.Asare o podtrzymanie zaproponowanego przez Zarząd programu Zjazdu.
 • Wniosk Wiener – Krakauer Kultur Gesellschaft o przystąpienie do Forum Polonii.
 • Wniosek Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii o przystąpienie do Forum Polonii.

W wyniku głosowania, zdecydowaną większością głosów WPwGA została przyjęta do WPOwA ”Forum Polonii”.


Wynik głosowania o przyjęcie do Forum Polonii Wiener–Krakauer Kultur Gesellschaft - przyjęto jednogłośnie.

 

Delegatki z organizacji Passion Artists: S.Zapiór, B.Paluch i A.Heckhausen zgłosiły wniosek o obecność na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe byłych członków Zarządu FP. Sekretarz M. Wałęga potwierdził wpłynięcie tego wniosku lecz wniosku nie przedłożył Nadzwyczajnemu Walnemu Zjazdowi. Wniosek nie do końca jasno sprecyzowany dla Walnego Zjazdu ponieważ wnioskodawczynie były obecne jako delegatki na odbywającym się Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe.
Głos zabrał nasz gość Poseł Artur Górski, który zaapelował o konstruktywną dyskusję i współdziałanie wszystkich organizacji polonijnych w Austrii.

 

Przeprowadzono głosowanie o obecność na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe FP przedstawiciela organizacji niezrzeszonych w Forum Polonii Andrzeja Kempy. Zdecydowaną większością głosów delegaci potwierdzili zgodność obecności A.Kempy na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe.

 

W trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu przybył Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP Tadeusz Oliwiński, który pozostał do końca obrad.

 

Zgodnie z programem odbyła się krótka przerwa.

 

Po przerwie delegat Adam Turczyński odczytał przygotowany przez swoją organizację „Kabaret E” referat dotyczący poprawy liczebności organizacji FP oraz jej sposobu funkcjonowania. Nadzwyczajny Walny Zjazd zobowiązał się do dokładnego przeanalizowania powyższego referatu na następnym Walnym Zjeździe.

 

Przystąpiono do następnego punktu programu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu – wyborów uzupełniających do Zarządu FP.

 

Zgłoszono następujących kandydatów:

 • Cezary Zaniewski
 • Krzysztof Dąbrowski
 • Julian Gaborek
 • Elżbieta Zamojska
 • Mirosław Wałęga
 • Anna Rutkowski
 • Ewa Dudek

Wyniki Głosowania:

 • Julian Gaborek 21 głosów
 • Anna Rutkowski 20 głosów
 • Elżbieta Zamojska 20 głosów
 • Ewa Dudek 20 głosów
 • Cezary Zaniewski 17 głosów
 • Mirosław Wałęga 16 głosów
 • Krzysztof Dąbrowski 16 głosów

Przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

Wynik wyborów:

Sąd Koleżeński :

 • przewodniczący : Aleksander Zimierski
 • członek : Anna Kwolek
 • członek : Sylwia Kowalik

Komisja Rewizyjna :

 • przewodnicząca : Agata Mrozek Duda
 • członek : Stella Styczeń
 • członek : Andrew Beniger

Zgodnie z zaleceniem ostatniego Walnego Zjazdu z dn. 21.04.12 poddano pod głosowanie przyznanie tytułu Honorowego Prezesa FP dla Andrzeja Lecha. Większością głosów tytuł Honorowego Prezesa dla Andrzeja Lecha został przyznany.

 

W dalszej części Zjazdu poruszono tematy:
Lech Miłoszewski wniósł o nowelizację nad ordynacją wyborczą FP. Zaproponował również aby Walne Zjazdy FP odbywały się nie tylko w Wiedniu ale również poza jego terenem.

 

Na zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Prezes Teresa Kopeć podziękowała uczestnikom Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu za udział w obradach.

 

Na zakończenie odśpiewano hymn narodowy.

 
© 2014 FORUMPOLONII.AT