imprezy forum

List Prezesa Forum Polonii Teresy Kopeć z okazji jubileuszu 25-lecia Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii oraz jubileuszu 25 lecia Dni Kultury Polskiej w Austrii

Szanowni Państwo,

W bieżącym roku Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii obchodzi jubileusz 25-lecia swojej działalności, a także 25-lecia Dni Polskich w Austrii.

Dorobek Forum Polonii to efekt pracy kolejnych zarządów, ich prezesów, stowarzyszeń należących do Forum, a także osób nam życzliwych, które przez wiele lat wspierały nas i są nam przychylne do dziś. To spore grono naszych sympatyków, którzy aktywnie uczestniczą w życiu naszej organizacji i stale służą pomocą. Zawsze gromadziły się wokół nas osoby kreatywne, otwarte, związane ze światem kultury, nauki, biznesu. Nazwiska tych osób spotykamy często, przeglądając materiały archiwalne Forum Polonii.

Forum przez cały czas swojego istnienia aktywnie się rozwija, realizując cele, które przyświecały jego założycielom, a także poszerzając swoją działalność o nowe zadania, które podyktowane są aktualną sytuacją i bieżącymi potrzebami. Istotnym celem Forum Polonii jest wewnętrzna integracja środowisk polonijnych i polskich w Austrii, którą Forum Polonii od początku swojej działalności wypełnia doskonale. Rozważając pojęcie integracji w kontekście emigracji, należy zwrócić uwagę na jego wielowymiarowość, czyli integrację o charakterze społecznym, ekonomicznym, kulturowym, etnicznym i strukturalnym. Forum Polonii udało się wypracować model działania, który swoim zasięgiem i charakterem realizowanych projektów zapewnia społeczności polonijnej możliwość takiej właśnie wieloaspektowej integracji. Czynnikiem szczególnie konsolidującym społeczność polonijną jest wspólna kultura. Pielęgnowaniu poczucia wspólnoty kulturowej służą zwłaszcza organizowane corocznie od 25 lat Dni Polskie w Austrii. Wydarzenie to z pewnością należy uznać za niezwykle wartościowe, jednoczy ono bowiem Polaków w Austrii, a jednocześnie promuje Polskę wśród społeczności austriackiej. Obchody Dni Polskich umacniają poczucie tożsamości narodowej Polonii i utrwalają jej więź z Ojczyzną. Szczególnie duże znaczenie w tym względzie ma prezentowanie wkładu Polaków do wspólnego dziedzictwa europejskiego oraz ich udziału w kształtowaniu zjednoczonej Europy. Nasz wielki rodak, Karol Wojtyła, już jako papież Jan Paweł II mówił: „Naród (…) jest tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura”.

U emigrantów specyfika życia na obczyźnie narusza trwałość tożsamości, narażając ją na pewne zmiany, które są wynikiem integracji z nowym środowiskiem. Świadomość własnych korzeni jest potrzebna zarówno dla prawidłowego funkcjonowania wspólnoty, jak i jednostki. Dlatego duże znaczenie ma zachowanie własnej tożsamości narodowej, bez względu na miejsce zamieszkania czy posiadane obywatelstwo. Swoją działalnością Forum Polonii stara się docierać do jak największej grupy naszych rodaków, troszcząc o zapewnienie wysokiego poziomu świadomości narodowej, budzenie poczucia moralnych zobowiązań wobec Polski, pielęgnowanie języka i kultury ojczystej oraz rozwijanie dobrych stosunków między obydwoma krajami i narodami. Jubileusz ćwierćwiecza Forum Polonii nie jest zamkniętym etapem naszej polonijnej działalności. Wspólnota nasza ma ambitne plany na najbliższą przyszłość.

Chcemy powrócić do tradycji nauki języka polskiego w dawnym Domu Polskim a obecnie Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, gdzie Forum Polonii ma swoją siedzibę. W pomieszczeniach naszej organizacji część dzieci I Szkoły Społecznej w Wiedniu, która przynależy do Forum Polonii, będzie pobierać lekcje języka polskiego.

Wkrótce podpiszemy również umowę regionalną o wzajemnej współpracy z organizacjami polonijnymi z Czech i Węgier. Dążymy do reaktywowania harcerstwa. Zamierzamy zorganizować kolejną edycję konferencji Forum Młodej Polonii – Polonia Europa – „Jesteśmy przyszłością”. Poprzez tę konferencję, której tematem przewodnim będzie rola organizacji polonijnych w kształtowaniu tożsamości narodowej, chcemy zachęcić młodych Polaków do angażowania się w działalność polonijną. Tradycyjnie kontynuować będziemy Dni Kultury Polskiej i inne projekty, które na stałe wpisały się w program działalności naszej Wspólnoty. Priorytetem naszej działalności jest realizacja celów statutowych Forum Polonii.

Jubileusz Forum Polonii stanowi znakomitą okazję do złożenia podziękowań jego twórcom, organizacjom, kolejnym zarządom, prezesom i osobom zaangażowanym w działania naszej Wspólnoty. Serdecznie dziękujemy organizacjom zrzeszonym w naszej Wspólnocie, a także tym, którzy byli z nami dawniej, za wkład pracy społecznej włożony w rozwój Forum Polonii, budowany przez 25 lat na bazie wartości chrześcijańskich i narodowych. Chcielibyśmy wyrazić swą wdzięczność za dbałość o tradycję, troskę, o pielęgnowanie polskiego dziedzictwa narodowego oraz wysiłek organizacyjny podejmowany w celu urzeczywistnienia zamierzonych przez nas planów. Pragniemy podziękować także za dotychczasową pracę, trud i entuzjazm, z jakim pracują społecznie organizacje zrzeszone w Forum Polonii. Dziękujemy za wieloletnią dobrą współpracę Senatowi RP, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Ambasadzie Polskiej w Wiedniu, Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, Instytutowi Polskiemu w Wiedniu, Szkołom Polskim w Wiedniu, Instytutowi Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, Wydziałowi Zamiejscowemu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Wiedniu, Radzie Polonii Swiata, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i wszystkim pozostałym instytucjom, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w przeszłości. Wszystkim członkom naszej Wspólnoty oraz jej sympatykom życzę wielu sukcesów w dalszej działalności społecznej.

Z wyrazami szacunku

Teresa Kopeć
Prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii
Forum Polonii

Comments are closed.