Historia FP

W 2011 roku Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii obchodziła 20-lecie swojego powstania. Z okazji tej rocznicy pragniemy pokrótce przypomnieć historie naszego Stowarzyszenia, a także ludzi i organizacje , które swoim działaniem przyczyniły się do swojego trwania i rozwoju.

Pierwszą ważną datą w tej historii jest 11.09.1990. W tym dniu po raz pierwszy spotkała się grupa inicjatywna przedstawicieli organizacji polonijnych w celu powołania wspólnej reprezentacji: Danuta Nemling i Romuald Luks ( Zwiazek Polaków „Strzecha“), Boleslaw Karwat i Wojciech Witkowski (Zwiazek Polaków w Austrii ZPA), Andrzej Balko,Jerzy Wandel,Wacław Pomorski (Stowarzyszenie Polskiej Kultury SPK),Marian Gomółka( Rada Koordynacyjna Polskich Organizacji Niepodległościowych),Liliana Niesielska (Stowarzyszenie Polsko-Austriackiej Wspólnoty Gospodarczej( „Pol-Austria“), ks Jan Mazurek ( Kosciół Polski na Rennwegu,Mieczysław hr.Ledóchowski (polonijny dzialacz niezalezny)i Marek Wagner ( Konsulat RP).

Postanowiono zwołać na 10.10.1990 zebranie przedstawicieli polonijnych stowarzyszeń i zaproponować utworzenie wspólnej platformy organizacyjnej dla reprezentowania Polonii austriackiej.W spotkaniu tym, które odbyło się w lokalu „Emaus” uczestniczyło ok.80 osób reprezentujacych polonijne związki i kluby z terenu całej Austrii. Zebrani zaakceptowali inicjatywe utworzenia Forum, powierzając jednocześnie funkcje prezesa jednemu z najbardziej zasłużonych działaczy, Mieczysławowi hr.Ledóchowskiemu.

Kolejne zebranie odbyło się 22.03.1991. Uchwalono na nim Regulamin Forum oraz wybrano Prezesa , którym ponownie został Mieczysław Ledóchowski. Funkcje tę sprawował do 1997 roku.

O utworzeniu Forum, zakresie, formach działania, prezes Organizacji poinformował pisemnie prezydentów Austrii dr Kurta Waldheima i Polski Lecha Wałęse.

Powstanie Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii odbiło się szerokim echem w Polsce i w wielu ośrodkach polonijnych na świecie.Olgierd Budzewicz w korespondencji z Wiednia pisał m.in.

„Polacy w Austrii reprezentujący 22 organizacje o różnych orientacjach i zainteresowaniach, postanowili zawiesić na kołku swary i ambicje, przełknać afronty, ustalić platforme wspólnego działania. Powołali do życia „parasol“ w postaci Forum wszystkich Polaków.

Każda z jednoczących się organizacji zachowała swoją suwerenność, ale wszystkie razem uznały konieczność wspólnego działania“

W pierwszych latach zasady funkcjonowania Forum określaś regulamin.Realizując jednak postulaty członków,walne zabranie w roku 1993 uchwaliło statut, który decyzją Dyrekcji Policji w Wiedniu z 27.12.tegoż roku został zatwierdzony.Od tego momentu Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii uzyskała osobowość prawną.

Mijały lata. Zmieniali sie prezesi. Funkcje tę pełnili kolejno:

w latach1997 -1999 Sławomir Tomaszewski,

w latach 1999-2001 Piotr Radowski,

w latach 2001 – 2012 Andrzej Lech.

Aktualnym prezesem Forum jest Teresa Kopeć.

Zmieniał się rownież skład i ilość organizacji członkowskich Wspólnoty – jedne zaprzestawały działalności, inne powstawały a kilka organizacji zrezygnowało z członkowstwa. Pojawiło się kolejne pokolenie zaangażowanych działaczy, ale też odeszło wielu wspaniałych ludzi. Pożegnaliśmy m.in.Bolesława Karwata – wieloletniego, oddanego członka Zarządu a także Jerzego Wandla i Mariana Gomółke.

Forum przez cały czas swojego istnienia zachowuje jednak żywotność i realizuje cele, które przyświecały jego inicjatorom wzbogacając swoją działalność o nowe zadania, które przynosi czas. Zgodnie ze statutem naczelnym zadaniem Forum Polonii jest stworzenie wspólnego przedstawicielstwa Polonii w Austrii, które reprezentowałoby jej interesy w kontaktach z władzami austriackimi, polskimi i międzynarodowymi, bez ingerowania w sprawy wewnętrzne poszczególnych środowisk z zachowaniem wszelkich praw ogólnie przyjętej demokracji, ponadto jest światopoglądowo i politycznie neutralne.

Forum ma także na celu podtrzymywanie związków Polaków mieszkających w Austrii z Rzeczpospolitą Polską a także wypełnianie obowiązków wobec Ojczyzny oraz kraju zamieszkania. Ponadto dąży do utrzymania wysokiego poziomu świadomości narodowej, poczucia moralnych zobowiazań wobec Polski, pielegnowania języka i kultury ojczystej oraz rozwijania dobrych stosunków między obydwoma krajami i narodami.

Znaczące osiągnięcia w wieloletniej działalności to:

– koordynacja corocznych Dni Kultury Polskiej w Austrii,

– zainicjowanie regionalnych spotkań integracyjnych Polonii europejskiej,

– rozpoczęcie starań o zmian ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP, polegajacej na stworzeniu okręgu wyborczego dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą,

– podpisanie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Austrią i Polską na skutek starań kilku organizacji,

– poparcie wniosku o zniesienie podwójnego opodatkowania,

– czynny udział w procesie przystępowania Polski do Uni Europejskiej.

Delegaci organizacji wchodzacych w skład naszej Wspólnoty spotykają się raz w roku na Walnym Zjeździe oraz Radzie Prezesów gdzie dyskutują i podejmują decyzje dotyczace istotnych spraw życia Polonii austriackiej. Na regularne spotkania Zarządu zapraszani są przedstawiciele organizacji polonijnych zarówno zrzeszonych jak i nie zrzeszonych we Wspólnocie Polskich Organizacji w Austrii.

Forum Polonii jest członkiem Europejskiej Uni Wspólnot Polonijnych.

źródło: Wł.St.Kucharski „ Polacy i Polonia w rdzennej Austrii w XIX i XX wieku“