statut forum polonii

STATUT WSPÓLNOTY POLSKICH ORGANIZACJI W AUSTRII „FORUM POLONII”

 

§ 1 Nazwa, siedziba i zakres działalności

(1) Stowarzyszenie nosi nazwę – Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii “Forum Polonii”, w języku niemieckim – Gemeinschaft Polnischer Organisationen in Österreich „Forum der Polen“.

(2) Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii“, zwana dalej Forum, jest federacją, obejmującą swoją działalnością całą Austrię i ma siedzibę w Wiedniu.

(3) Forum jest federacją oraz pełnomocnym przedstawicielem organizacji i środowisk polonijnych działających na terenie Austrii.

(4) Forum może należeć i brać udział w działalności innych, międzynarodowych organizacjach o zbliżonych celach.

 

§ 2 Cel działania

(1) Forum jest organizacją demokratyczną i otwartą, politycznie i światopoglądowo neutralną.

(2) Celem działania Forum jest wewnętrzna integracja środowisk polonijnych i Polskich w Austrii.

(3) Forum ma na celu podtrzymywanie związków Polaków mieszkających w Austrii z Rzeczpospolitą Polską a także wypełnianie obowiązków wobec Ojczyzny oraz kraju zamieszkania. Ponadto dąży do utrzymania wysokiego poziomu świadomości narodowej, poczucia moralnych zobowiązań wobec Polski, pielęgnowania języka i kultury ojczystej oraz rozwijania dobrych stosunków między obydwoma krajami i narodami.

(4) Forum, którego działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku, jest przedstawicielem organizacji zrzeszonych w Forum Polonii oraz osób fizycznych, reprezentujących środowiska polonijne i posiadające ich rekomendację, które zgłoszą gotowość uczestnictwa w nim i będą reprezentować wspólnie ustalone stanowisko wobec władz Austrii i Polski, a także innych publicznych i prywatnych instytucji austriackich i polskich oraz organizacji międzynarodowych.

(5) Problemy i propozycje powinny być kierowane do władz, urzędów oraz instytucji austriackich, polskich lub międzynarodowych poprzez Forum, natomiast w swojej działalności członkowie Forum zachowują pełną autonomię i niezależność.

 

§ 3 Środki i metody zmierzające do urzeczywistnienia celów

(1) Głównymi metodami realizowania celów Forum są: spotkania, konsultacje, konferencje prasowe, opracowania dokumentów, dyskusje, wymiana informacji, redagowanie biuletynu, media elektroniczne, szkolenia tematyczne, wykłady, prowadzenie archiwum i biblioteki.

(2) Działalność Forum nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku a konieczne środki materialne pozyskiwane są z opłat wpisowych, składek członkowskich, darów, imprez, koncertów i innych dotacji.

 

§ 4 Rodzaje członkostwa

(1) Członkowie Forum dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) nadzwyczajnych

c) honorowych

(2) Członkami zwyczajnymi mogą być organizacje działające na podstawie austriackiego prawa o stowarzyszeniach oraz w wyjątkowych wypadkach osoby fizyczne, reprezentujące środowiska polonijne i posiadające ich rekomendację

(3) Członkami nadzwyczajnymi mogą być podmioty posiadające osobowość prawną oraz osoby fizyczne które popierają działalność Forum.

(4) Członkami honorowymi mogą być osoby prawne i fizyczne szczególnie zasłużone dla Forum.

 

§ 5 Nabycie członkostwa

(1) Organizacja ubiegająca się o członkostwo zwyczajne lub nadzwyczajne składa deklarację do Zarządu Forum, który decyduje o jej przyjęciu. W przypadku odmowy przyjęcia do Forum, składającym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu lub Rady Prezesów, w zależności od tego, które obraduje wcześniej. Decyzja Walnego Zjazdu jest w każdym przypadku ostateczna.

(2) Członkostwo nadzwyczajne uzyskuje się do końca kadencji. Może ono być przedłużone zgodnie z procedurą pkt.(1).

(3) Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walny Zjazd na wniosek Zarządu, Rady Prezesów lub zwyczajnego członka Forum.

 

§ 6 Utrata członkostwa

(1) Członkostwo wygasa poprzez rezygnację, wykluczenie, skreślenie, rozwiązanie organizacji lub w przypadku śmierci.

(2) Rezygnacja musi być zgłoszona na piśmie do Zarządu i wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.

(3) Zarząd może wykluczyć członka w wypadku działań sprzecznych z warunkami określonymi w § 7 pkt. 4.

 

§ 7 Prawa i obowiązki członków

(1) Członkowie Forum mają prawo uczestniczyć we wszystkich jego przedsięwzięciach oraz użytkować jego obiekty.

(2) Prawo uczestniczenia w Walnym Zjeździe przysługuje wszystkim członkom poprzez ich prawomocnych delegatów.

(3) Prawo głosowania na Walnym Zjeździe oraz bierne prawo wyborcze przysługuje jedynie delegatom członków zwyczajnych.

(4) Członkowie mają obowiązek w miarę swoich możliwości wspierać interesy Forum i zaniechać wszystkiego co może zaszkodzić jego dobremu imieniu lub utrudniać realizację jego celów. Zobowiązani są również do przestrzegania statutu oraz postanowień odpowiednich Organów Forum.

(5) Zwyczajni i nadzwyczajni członkowie zobowiązani są do terminowego regulowania składek w wysokości określonej przez Walny Zjazd.

 

§ 8 Organy Forum

Organami Forum są:

Walny Zjazd (§§ 9,10)
Zarząd (§§ 11, 12, 13)
Rada Prezesów (§ 14)
Komisja Rewizyjna (§ 15)
Sąd Koleżeński ( 16)

 

§ 9 Walny Zjazd

(1) Walny Zjazd jest najwyższym organem Forum.

(2) Walny Zjazd odbywa się w pierwszych 4 miesiącach każdego roku. Członkowie zwyczajni (organizacje) otrzymują na WZ taką samą liczbę mandatów. Osoby fizyczne będące członkami zwyczajnymi otrzymują jeden mandat na WZ.

(3) Nadzwyczajny Walny Zjazd zbiera się na mocy uchwały Walnego Zjazdu, postanowienia Zarządu, pisemnie uzasadnionego wniosku co najmniej 1/10 liczby

członków zwyczajnych Forum lub na żądanie Komisji Rewizyjnej. Zjazd ten musi się odbyć w terminie nie przekraczającym 8 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

(4) Zawiadomienie o Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe musi nastąpić co najmniej 4 tygodnie przed terminem i zawierać porządek obrad, który podlega zatwierdzeniu przez Zjazd.

(5) Wnioski powinny być składane do Zarządu Forum najpóźniej na 7 dni przed terminem Zjazdu.

(6) Walny Zjazd jest prawomocny przy obecności delegatów przynajmniej połowy członków. W przypadku braku quorum, obrady mogą się rozpocząć 15 minut później, bez względu na ilość uczestników.

(7) Wybory zapadają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych delegatów, Uchwały dotyczące zmiany statutu, lub zawieszenia Forum wymagają większości 2/3 oddanych głosów. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.

(8) Obradom przewodniczy wybrany przez Zjazd przewodniczący.

 

§ 10 Zadania Walnego Zjazdu

(1) Zatwierdzanie programu Zjazdu

(2) Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zjazdu

(3) Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu

(4) Uchwalanie budżetu

(5) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi

(6) Powoływanie i odwoływanie Prezesa Forum, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego

7) Ustalanie ilości delegatów na przyszły Walny Zjazd dla poszczególnych członków zwyczajnych Forum

(8) Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich

(9) Przyjmowanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych oraz nadawanie i uchylanie członkostwa honorowego

(10) Rozpatrywanie wniosków delegatów

(11) Rozstrzyganie odwołań w sprawie przyjęcia, wykluczenia lub skreślenia z Forum oraz ropatrywanie odwołań wniesionych przez członków Organów Forum. Decyzja Walnego Zjazdu jest ostateczna.

(12) Podejmowanie uchwał o zmianie statutu, zawieszeniu działalności, rozwiązaniu Forum i przeznaczeniu jego majątku.

(13) Nadawanie tytułu Honorowego Prezesa i Członka poświadczone dyplomem.

 

§ 11 Zarząd

(1) Zarząd składa się z: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i minimalnie 3 członków zwyczajnych. Prezes może z pośród członków zwyczajnych mianować z-cę sekretarza. W Zarządzie Forum nie mogą się znajdować przedstawiciele tej samej organizacji (z wyjątkiem prezesa).

(2) Prezesa Forum wybiera Walny Zjazd, natomiast wiceprezes, sekretarz i skarbnik są proponowani przez prezesa na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu.

(3) W przypadku odejścia z Zarządu członka zwyczajnego, jego miejsce zajmuje członek rezerwowy.

(4) Statutowa kadencja Zarządu trwa 2 lata i w każdym przypadku trwa do wyboru nowego Zarządu. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybierani ponownie.

(5) Posiedzenia Zarządu zwoływane są pisemnie lub ustnie przez prezesa, a w przypadku jego niemożności, przez wiceprezesa.

(6) Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, gdy wszyscy członkowie zostali zawiadomieni i obecna jest co majmniej połowa członków zwyczajnych.

(7) Zarząd podejmuje postanowienia zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos prezesa.

(8) Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, który bierze udział we wszystkich głosowaniach, w przypadku jego niemożności – wiceprezes, gdy i to jest niemożliwe, przewodnictwo obejmuje najstarszy wiekiem członek zwyczajny Zarządu.

(9) Zarząd może w każdym czasie zgłosić pisemną rezygnację i wówczas ustępuje cały zarząd łącznie z prezesem. Staje się ona skuteczna w chwili wyboru nowego Zarządu przez Walny Zjazd (lub Nadzwyczajny Walny Zjazd).

(10) Zarząd może zawiesić członka Zarządu w przypadku określonym w § 7 pkt.4. Zawieszonemu członkowi Zarządu przysługuje prawo odwłania do najbliższej Rady Prezesów lub Walnego Zjazdu. Decyzję dotyczącą pozbawienia funkcji prezesa może podjąć wyłącznie Walny Zjazd.

 

§ 12 Zadania Zarządu

Zarząd Forum realizuje statutowe cele i wypełnia wszelkie zadania, które nie są statutowo przypisane innym Organom Forum. Do szczególnie ważnych zadań

Zarządu należą:

(1) Realizacja zaleceń i uchwał Walnego Zjazdu.

(2) Opracowanie budżetu rocznego, przygotowanie corocznego rozliczenia finansowego oraz przygotowanie sprawozdania z działalności.

(3) Zwołanie Walnych Zjazdów oraz Rady Prezesów.

(4) Przygotowanie porządku obrad oraz dokumentacji na Walny Zjazd oraz Radę Prezesów.

(5) Opracowanie ordynacji wyborczej i innych przepisów wykonawczych zgodnie z zaleceniami Walnego Zjazdu.

(6) Zarządzanie majątkiem Forum.

(7) Przyjmowanie, zawieszanie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Forum oraz opiniowanie wniosków o nadanie tytułu członka i Prezesa honorowego Forum.

(8) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Forum.

 

§ 13 Obowiązki członków Zarządu

(1) Prezes sprawuje najwyższą funkcję w Zarządzie. Do jego obowiązków należy reprezentacja Forum na zewnątrz, przewodnictwo Radzie Prezesów i zebraniom Zarządu. Upoważniony jest do podejmowania decyzji w przypadku, gdy wymaga tego interes Forum. Decyzje te podlegają późniejszemu zatwierdzeniu Zarządu.

(2) Do obowiązków sekretarza należy sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu i prowadzenie biura. Jest odpowiedzialny za organizację bieżących spraw zgodnie z zaleceniami Zarządu, ma również prawo podpisywania pism z upoważnienia Prezesa.

(3) Skarbnik odpowiada za prawidłowe prowadzenie spraw finansowych i opracowanie zamknięcia okresu rachunkowego.

(4) Ogłoszenia i dokumenty, szczególnie te, które zawierają zobowiązania Forum, podpisują prezes i sekretarz, a dotyczące spraw finansowych, prezes i skarbnik.

(5) Pozostali członkowie (również rezerwowi) realizują zadania zlecone przez Zarząd.

 

§ 14 Rada Prezesów

(1) Rada Prezesów jest zebraniem Prezesów organizacji członkowskich Forum. Prezesa może zastąpić inna osoba posiadająca odpowiednie pisemne upoważnienie danej organizacji.

(2) Rada Prezesów jest zwoływana raz do roku pomiędzy Walnymi Zjazdami.

(3) Do zadań Rady Prezesów należy: ocena bieżącej pracy Zarządu, analiza sytuacji w Forum, podejmowanie decyzji określonych w §5 oraz rozpatrywanie odwołań złożonych przez członków Zarządu.

 

§ 15 Komisja Rewizyjna

(1) Walny Zjazd wybiera trzyosobową Komisję Rewizyjną na okres 2 lat. Ponowny wybór poszczególnych jej członków jest dopuszczalny. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być przedstawiciele tej samej organizacji.

(2) Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności finansowej Forum i poprawności prowadzenia dokumentacji finansowej. Sprawdza zgodność działania organów Forum ze statutem i uchwałami Walnego Zjazdu. Komisja Rewizyjna ma obowiązek zawiadomić sprawdzane Organa o wynikach swojej kontroli, a te mają obowiązek na pytania dotyczące ich działalności pisemnie odpowiedzieć.

(3) Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zjeździe sprawozdania z tych czynności i stawia wniosek o absolutorium dla Zarządu.

(4) Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu.

(5) Do członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 11 pkt.9.

 

§ 16 Sąd Koleżeński

(1) W sporach między członkami wynikających z przynależności do Forum rozstrzyga Sąd Koleżeński.

Sąd Koleżeński jest powołany do polubownego rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów na drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji stron, oraz wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o dobre imię i interesy Forum.

(2) Sąd Koleżeński składa się z 5 członków zwyczajnych Forum, z których trzy osoby wybierane są na Walnym Zjeździe, natomiast 2 pozostałe wskazują strony jako swoich rzecznków. Nazwiska rzeczników muszą być przekazane do Zarządu najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem Sądu. W posiedzeniach Sądu Koleżeńskiego interesy stron sporu są reprezentowane przez ich rzeczników .

3) Sąd Koleżeński wybierany jest na okres 2 lat. Ponowny wybór poszczególnych jego członków jest dopuszczalny. Członkami Sądu Koleżeńskiego nie mogą być przedstawiciele tej samej organizacji.

(4) Gdy stroną sporu jest członek Sądu Koleżeńskiego, jest on automatycznie wykluczony ze składu, a jego miejsce zajmuje osoba wskazana przez Zarząd.

(5) Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Przy rozstrzyganiu sporów sędziowie kierują się własną wiedzą i sumieniem. Rozstrzygnięcia Sądu są ostateczne.

(6) Do członków Sądu Koleżeńskiego stosuje się odpowiednio przepisy § 11 pkt.9.

 

§ 17 Zawieszenie działalności lub rozwiązanie Forum

(1) Zawieszenie działalności Forum może nastąpić jedynie na Walnym Zjeździe większością 2/3 głosów uczestników Zjazdu. Zjazd ustala warunki zawieszenia, oraz termin następnego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu, którego celem będzie wznowienie działalności Forum lub jego rozwiązanie.

(2) Rozwiązanie Forum może nastąpić tylko na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe większością 2/3 głosów uczestników Zjazdu.

(3) Ostatni Zarząd zawiadamia pisemnie o dobrowolnym rozwiązaniu Forum odpowiednie władze administracyjne, oraz publikuje ten fakt w piśmie urzędowym.

(4) W przypadku rozwiązania Forum, majątek musi być w całości przeznaczony na cele społecznie użyteczne, zgodnie z VerG 2002.

 

§ 18 Postanowienie końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy wykonawcze ustanowione przez organa Forum oraz przepisy VerG 2002.