aktualności

Sprawozdanie z obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego WPOwA Forum Polonii z dn. 23.01.16 r.

23 stycznia br. w Stacji Naukowej PAN – dawny Dom Polski, odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii.
Na zaproszenie WPOwA Forum Polonii, na Zjazd przyjechali zacni goście: Sekretarz Stanu w MSZ Wiceminister Jan Dziedziczak, Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senator Artur Warzocha, Poseł w Parlamencie Republiki Austrii Ewa Dziedzic, Poseł w Parlamencie Republiki Węgier Halina Csucs Laszlo, Wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Wojciech Tyciński, Sekretarz Stowarzyszenia Wspólnota Polska Krzysztof Łachmański, Sekretarz – Doradca Sekratarza Stanu Jana Dziedziczaka Jan Badowski, przedstawiciele polskiej dyplomcji w Wiedniu wraz z Ambasadorem RP Arturem Lorkowskim, przedstawiciele instytucji polskich w Wiedniu, przedstawiciele duchowieństwa wraz z Rektorem Polskiej Misji Katolickiej Ks. Krzysztofem Kasperkiem, delegaci Walnego Zjazdu, przedstawiciele organizacji nie zrzeszonych w Forum Polonii oraz współtwórcy organizacji dachowej Forum Polonii, Liliana Niesielska i Danuta Nemling. Pierwszego Prezesa Forum Polonii oraz współzałożyciela naszej Wspólnoty reprezentował wnuk Mieczysława hr. Ledóchowskiego Jan Ledóchowski.

Obrady Walnego Zjazdu prowadziła Prezes Forum Polonii Teresa Kopeć, która odczytała pismo skierowane do Walnego Zjazdu od Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sekretarza Stanu Adama Kwiatkowskiego. W piśmie tym, Szef Gabinetu Prezydenta RP podkreślił, że rola organizacji polonijnych jest kluczowa dla zachowania tożsamości Rodaków poza granicami kraju i pielęgnowania poczucia wspólnoty narodowej Polaków w krajach zamieszkania oraz podziękował za wysiłek i konsekwentnie prowadzoną pracę programową organizacji.

Wiceminister Jan Dziedziczak w swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na naukę j. polskiego, która jest gwarantem utrzymania polskości na całym świecie wśród Polonii. Zwrócił się z prośbą o reagowanie na przekłamania prawdy historycznej, opiekę nad miejscami pamięci narodowej, wyrażania szacunku dla naszej Ojczyzny w kontaktach z naszymi austriackimi przyjaciółmi. Zaproponował współpracę opartą na relacjach partnerskich.

Senator Artur Warzocha odczytał list skierowany do Walnego Zjazdu od Marszalka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanislawa Karczewskiego. Marszałek Senatu w swoim liście podziękował organizacjom należącym do Forum Polonii za cenny wkład w życie społeczne Polonii austriackiej, za to, że żyjąc poza Macierzą utrzymujemy polską mowę, obyczaj i więź z krajem. Podkreślił ważność i popularność takich inicjatyw jak Dni Polskie a także różnorodność działalności organizacji polonijnych należących do Forum Polonii. Podkreślił, że „Zbudowanie wspólnoty nie byłoby możliwe bez zachowania bliskości z Ojczyzną w sercu każdego z Państwa. Warunkiem sukcesu jest także odnajdywanie tego, co łączy ponad podziałami, ponadczasowych wartości takich jak tożsamość narodowa, język polski, kultura i więź z krajem przodków…… Życzę, aby Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” w ważnych dla Państwa sprawach mówiła jednym głosem, aby ten głos był wspólny dla całej Polonii austriackiej”. Senator Artur Warzocha przekazał pozdrowienia od Przewodniczącej Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Senator Janiny Sagatowskiej. Poinformował o przesunięciu środków finansowych dla Polonii z MSZ do Senatu. Jednocześnie zaznaczył dużą rolę jaką odegrał w tej kwestii Wiceminister Jan Dziedziczak, dzięki którego pomocy udało się tego dokonać. Senator podkreślił, że jego obecność na tym Zjeździe jest dowodem szacunku i podziwu dla pracy społecznej organizacji Forum Polonii.

Sekretarz Stowarzyszenia Wspólnota Polska Krzysztof Łachmański odczytał list skierowany do Walnego Zjazdu od Prezesa SWP Longina Komołowskiego, który podziękował za zaproszenie do wzięcia udziału w Walnym Zjeździe. W liście skierowanym do Walnego Zjazdu Prezes Longin Komołowski pisze „ Patriotyzm, zapał i wytrwałość cechujące Państwa Stowarzyszenie oraz wspaniała praca członków organizacji to doskonały i ceniony przykład działalności Polonii na arenie międzynarodowej. Wyrazy szczególnego szacunku i uznania należą się działaczom, którzy skupiając wokół siebie mieszkających w Austrii Polaków, potrafią organizować wyjątkowe wydarzenia, które na długo zapadają w pamięć naszym Rodakom, takie jak doroczne obchody Dni Polskich w Austrii. Wasza działność jednoczy i inspiruje Polaków tam zamieszkałych, do dalszych inicjatyw na rzecz propagowania i pielęgnowania polskiego dziedzictwa kulturowego wśród społeczeństwa austriackiego”.

Danuta Nemling przypomniała o historii powstania przed 25 laty WPOwA Forum Polonii. Podziękowała za kontynuowanie programu działalności naszej Wspólnoty przyjętych przez twórców Forum Polonii. Podziękowała za wkład pracy i determinację w prowadzonej działalności.

Po oficjalnych przemówieniach naszych gości, Prezes Forum Polonii Teresa Kopeć odczytała sprawozdanie z pracy Zarządu Forum Polonii za ubiegłą 2 letnią kadencję.

W drugiej części Zjazdu, z udziałem delegatów Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego odbyło się zatwierdzenie sprawozdania z pracy Zarządu za ubiegłą kadencję, sprawozdanie finansowe skarbnika Forum Polonii Cezarego Zaniewskiego, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – odczytane przez jej przewodniczącą Agatę Mrożek- Dudę, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybory nowego Prezesa Forum Polonii i Członków Zarządu Forum Polonii. Na Prezesa Forum Polonii wybrano ponownie Teresę Kopeć (delegat Polskiego Towarzystwa Sportowego), która uzyskała na 30 delegatów uprawnionych do głosowania 29 głosów poparcia, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nie zgłoszono innych kandydatur do tej funkcji.

Obradom drugiej wewnętrznej części Zjazdu towarzyszyła miła i zgodna atmosfera, delegaci Zjazdu odśpiewali 100 lat naszym Jubilatom, którzy tego dnia obchodzili urodziny: Pawłowi Gąsiorowskiemu i Julianowi Gaborkowi. Sprawność obrad i zgoda w obradach spowodowała wcześniejsze zakończenie planowanej II części Walnego Zjazdu.

Walny Zjazd zakończył się odśpiewaniem hymnu narodowego Polski.