imprezy forum konferencje

W Wiedniu odbyła się II edycja konferencji Forum Młodej Polonii – Jesteśmy przyszłością.

W dniach 20 -21 października w Instytucie Polskim w Wiedniu odbyła się II edycja międzynarodowej konferencji Forum Młodej Polonii – Jesteśmy przyszłością.

Organizatorem projektu był Zarząd Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”, partnerem zaś Wydział Zagraniczny w Wiedniu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Temat II edycji konferencji: Społeczeństwo-Kultura-Dyplomacja nawiązywał do aktualnej sytuacji społeczno – politycznej i kulturalnej środowisk polonijnych w Austrii oraz państw Grupy Wyszehradzkiej.

W konferencji udział wzięli studenci młodej Polonii z Austrii, Słowacji, Czech i Węgier.

Idea organizacji konferencji Forum Młodej Polonii zrodziła się z obserwacji postępującej aktywności społecznej młodego pokolenia Polaków w Austrii.

Koncepcja konferencji nawiązywała do pierwszego tego typu przedsięwzięcia, które zainicjowała prezes „Forum Polonii” Teresa Opalińska-Kopeć a miało miejsce w czerwcu 2015 roku. Okazało się wówczas, że zainteresowanie udziałem w konferencji zarówno ze strony starszego, jak i młodego pokolenia Polonusów przerosło oczekiwania organizatorów. Postanowiono wówczas kontynuować tę inicjatywę, dokreślając jej formułę i cele, jakie miałyby być osiągnięte w skutek wzajemnych spotkań, dyskusji i konsultacji. Do tegorocznej edycji konferencji Forum zaproszono młodych Polaków z Republik: Czeskiej, Słowackiej i Węgierskiej. W związku z powyższym postanowiono zrealizować cel ogólny i cele szczegółowe.

Celem ogólnym była międzypokoleniowa integracja środowiska Polonii austriackiej oraz Polonii krajów ościennych, nakierowana na wspólne działania w obszarze kultury i polityki.

Celem szczegółowym konferencji było:

– Otwarta dyskusja na temat deficytów aktywności polonijnej i możliwości ich zniwelowania. Próba dokonania pewnego bilansu z nakreśleniem pożądanych perspektyw i wizji rozwoju.

– Określenie, w jaki sposób podejmować działania wobec austriackich władz publicznych, organizacji pozarządowych oraz mediów masowych, aby partycypacja polityczna i społeczna Polaków w Austrii była adekwatna do ich liczebności, statusu społeczno-kulturalnego oraz ambicji wpływania na strategiczne decyzje odnoszące się do ogółu społeczeństwa, ale zwłaszcza do społeczności mniejszościowych (zwłaszcza mniejszości narodowych).

– Określenie, w jaki sposób Polacy mieszkający w Austrii mogą przyczyniać się, w ramach tzw. dyplomacji publicznej czy dyplomacji obywatelskiej, do promowania interesów państwa polskiego, w tym kreowania pozytywnego wizerunku Polski w kraju uznawanym za ważnego partnera Rzeczypospolitej Polskiej w Europie Środkowej.

W pierwszym dniu obrad wysłuchano referatów:

– Natalie Kosch -„Między kulturami: skrzydła czy korzenie”

– Teresy Opalińskiej-Kopeć -„Promocja kulturalna jako wzbogacenie wiedzy o Polsce oraz jej wpływ na percepcję państwa polskiego za granicą”

– Bogdana Wrzochalskiego – „Dyplomata i służba dyplomatyczno-konsularna wobec wyzwań historycznych i współczesnych”

W drugim dniu obrad uczestnicy konferencji pracowali w trzech panelach dyskusyjnych o tematyce:

– Dyplomacja obywatelska Polaków w Austrii a interesy i wizerunek państwa polskiego. Dyplomacja obywatelska Polaków w państwach Grupy Wyszehradzkiej

– Partycypacja Polaków w życiu społeczno-kulturalnym i politycznym w Austrii. Dyplomacja obywatelska Polaków w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

– Aktywność polityczna i społeczno-kulturalna Polonii austriackiej: deficyty, wyzwania i perespektywy rozwoju. Dyplomacja obywatelska Polaków w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Prowadzącymi panele dyskusyjne byli: prof. Radosław Zenderowski, mgr Natalia Rehling, mgr Barbara Kamińska – Szuba, mgr inż. Teresa Opalińska-Kopeć, dr Ewa Dziedzic, mgr Jan Ledóchowski, mgr inż. Grzegorz Piotrowski.

Uczestnicy konferencji podkreślili zadowolenie z prowadzonych obrad i dyskusji, ciekawą tematykę, potrzebę kontynuacji tego projektu oraz fachowość w prowadzeniu obrad.

W skład komisji wnioskowej weszli: Barbara Kamińska-Szuba (przewodnicząca) i Natalie Kosch z Austrii, Adam Farny z Czech, István Miklós Balázs z Węgier.

Na zakończenie konferencji odczytano dokument końcowy konferencji przyjęty przez uczestników młodego pokolenia Polonii, w którym m.in. zdecydowano o powołaniu w niedługiej przyszłości Polonijnej Młodzieżowej Grupy Wyszehradzkiej.

Całość obrad koordynowała prezes WPOwA „Forum Polonii” Teresa Opalińska-Kopeć.

Dwudniowe obrady konferencji Forum zaszczycili swoją obecnością: ambasador RP w Austrii Jolanta Róża Kozłowska, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Artur Warzocha, członek sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą poseł Joanna Fabisiak, rzecznik Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Węgier poseł Halina Csucs Laszlo, senator w Parlamencie Austrii Ewa Dziedzic, przewodnicząca samorządu Mniejszości Narodowej na Węgrzech Dorota Varnai, rektor GWSH w Katowicach prof. Krzysztof Szaflarski, prof. Radosław Zenderowski z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, dziekan Wydziału Zagranicznego w Wiedniu GWSH Teresa Rduch-Michalik, dziekan Wydziału Zagraniczngo GWSH w Ostrawie Jacek Pyka, wicedyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu Bogdan Wrzochalski, konsul Tomasz Dwornicki, wicedyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu Agnieszka Kościuszko, prezes Polsko-Austriackiej Inicjatywy Gospodarczej Barbara Kamińska-Szuba, przewodniczący Sekcji Akademickiej „Jedność” Zarządu Głównego.

Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Republice Czeskiej Adam Farny, polscy kandydaci do parlamentu Austrii: Jan Ledóchowski i Grzegorz Piotrowski, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego reprezentowała Natalia Kosch, środowisko artystyczne młodego pokolenia Polaków w Austrii reprezentowała Natalia Rehling, a także przedstawiciele starszej generacji austriackiej Polonii m.in. Danuta Nemling, Elżbieta Akwa-Asare, Marian Charukiewicz, którzy zostali owacyjnie przyjęci przez przedstawicieli młodej Polonii, a w ich wypowiedzi wsłuchiwano się z uwagą.

Brawurowo wykonane na fortepianie utwory polskich kompozytorów I.J.Paderewskiego i F.Chopina w wykonaniu wybitnej pianistki p. Natalii Rehling zachwyciły uczestników konferencji oraz zaproszonych gości, a nawiązywały do drugiego panelu konferencji „Wybitny Autorytet artystyczny, społeczny i polityczny – Ignacy Jan Paderewski. Szkic osobowości wraz z Jego portretem muzycznym”