imprezy forum

Walny Zjazd Sprawozdawczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii

Dnia 4 marca br. w budynku Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Wspólnoty Polskich Organizaji w Austrii Forum Polonii. W Zjeździe wzięli udział delegaci organizacji członkowskich Forum Polonii oraz zaproszeni goście z polskich instytucji publicznych.

Na przewodniczącego Zjazdu wybrano jednogłośnie prezesa Forum Teresę Kopeć.W pierwszej otwartej części Zjazdu mieliśmy zaszczyt gościć dyrektora Biura Polonii w Kancelarii Prezydenta RP p. Kazimierza Kuberskiego, Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu ks. Krzysztofa Kacperka, dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu p. Rafała Sobczaka, dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu p. Bogusława Dybasia, dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego p. Hannę Kaczmarczyk, I sekretarza WPHI Ambasady RP w Wiedniu p. Jana Walkiewicza.

W kolejnej części Zjazdu głos zabrali nasi goście. Odczytane zostały listy z życzeniami i podziękowaniami za społeczną pracę organizacji członkowskich Forum Polonii od wice ministra Spraw Zagranicznych p. Jana Dziedziczaka oraz przewodniczącej senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą p. Janiny Sagatowskiej. Prezes Forum Polonii Teresa Kopeć odczytała sprawozdanie z pracy Zarządu Forum za okres 23.01.16 – 04.03.17.

Po przerwie odbyła się dyskusja delegatów Zjazdu z zaproszonymi gośćmi. Podjęto rozmowy o wzajemnej współpracy organizacji polonijnych z instytucjami polskimi, a także temat tablic historycznych dawnego Domu Polskiego w Wiedniu. Podczas dyskusji delegaci Zjazdu wystąpili do dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu z prośbą upamiętnienia historycznych tablic znajdujących się w dawnym Domu Polskim (obecnie Stacj Naukowa PAN), w formie stałej ekspozycji informacyjnej.

Druga część Zjazdu poświęcona została realizacji zadań przyjętych w programie obrad. Dokonano zatwierdzenia sprawozdań za okres 23.01.16 – 04.03.17: z pracy Zarządu Forum Polonii, sprawozdanie skarbnika, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania zostały przyjęte przez Zjazd jednogłośnie. Rozpatrzono akcesy do Forum Polonii, które Zjazd zaopiniował negatywnie. Delegaci Zjazdu obradowali na temat statusu mniejszości narodowej dla Polaków w Austrii, zapoznając się z bieżącym stanem prowadzenia spraw związanych z tą kwestią.

Podniesiony został temat udziału organizacji członkowskich Forum w tegorocznych Letnich Swiatowych Igrzyskach Polonijnych w Toruniu, organizowanych przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. W obradach Zjazdu odnotowano kwestie koordynacji działań organizacji polonijnych, troski o miejsca pamięci narodowej na terenie Austrii, języka polskiego, promocji polskiej kultury, a także szeroko rozumianej działalności społecznej na rzecz dobra austriackiej Polonii i Polski.

Podniesiony został temat wzajemnej promocji w działaniach organizacji członkowskich Forum. Walny Zjazd Sprawozdawczy Forum Polonii wypełnił zadania odnoszące się do § 10 statutu Forum Polonii.

Obrady Zjazdu zakończono odśpiewaniem hymnu narodowego Polski.